Vlaštovičko, leť

Vlaštovičko, leť, 
už je na tě čas. 
Listí žloutne, poletuje, 
po strništích vítr duje, 
bude brzo mráz.

Polovina září je právě tím obdobím, kdy od nás odlétají vlaštovky a jiřičky do teplých krajin, zejména do severní Afriky. Ve školní družince jsme si s dětmi hodně povídali. Děti se učily rozlišovat stěhovavé ptáky od těch, kteří u nás zůstávají. Prostřednictvím činností jsme se snažili v dětech vzbudit pocit sounáležitosti s živou přírodou. Malovali jsme, vystřihovali, modelovali vlaštovky. Největší popularitě se však těšilo pouštění vlaštoviček, které si děti skládaly z papíru. Pozorovali jsme, která vlaštovička letí nejdále, která nejvýše, která letí přesně na určený cíl, která má nejelegantnější let. Počasí venku nám přálo, tak jsme prožili všichni společně nádherné odpoledne a těšíme se na jaro, kdy se k nám stěhovaví ptáčci – hlavně vlaštovičky s jiřičkami opět vrátí.